Hướng dẫn đăng nhập

  • Bước 1: Chọn mục Đăng nhập.

  • Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập của tài khoản.

- Tên đăng nhập: Email người dùng.

- Mật khẩu: Mật khẩu dùng khi đăng nhập tài khoản.

  • Bước 3: Click Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.