Hướng dẫn bán hàng

I. QUẢN LÝ NHÓM SẢN PHẨM

Chọn mục Quản lý nhóm sản phẩm trên danh sách công cụ như hình sau

Màn hình sẽ hiển thị danh sách nhóm sản phẩm

1. Thêm mới

 • Bước 1: Để thêm mới nhóm sản phẩm, Click Thêm mới

 • Bước 2: Điền thông tin theo form mẫu

Màn hình sẽ hiển thị form thông tin thêm mới nhóm sản phẩm

- Tên nhóm: Tên nhóm sản phẩm

- Mã: Mã nhóm sản phẩm

- Cấp cha: Chọn mã cấp cha của nhóm sản phẩm

- Sơ lược: Sơ lược nội dung về nhóm sản phẩm

- Thứ tự

- Tùy chọn

 • Bước 3: Hai nút Hiệu lực để duyệt nhóm sản phẩm hiển thị trên website, Không hiệu lực để ẩn nhóm sản phẩm hiển thị trên website (có thể tùy chỉnh hiệu lực và không hiệu lực ở ngoài danh sách danh mục)

2. Chỉnh sửa nhóm sản phẩm

 • Bước 1: Chọn nhóm sản phẩm muốn chỉnh sửa

 • Bước 2: Chỉnh sửa thông tin

Màn hình sẽ hiển thị các tùy chọn chỉnh sửa thông tin nhóm sản phẩm

 • Bước 3: Hai nút Hiệu lực để duyệt nhóm sản phẩm hiển thị trên website, Không hiệu lực để ẩn nhóm sản phẩm hiển thị trên website (có thể tùy chỉnh hiệu lực và không hiệu lực ở ngoài danh sách danh mục)

Danh sách để trở về danh sách danh mục nhóm sản phẩm

Lịch sử để hiển thị các thao tác đã thay đổi trên danh mục đã tạo

 

II. QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Chọn mục Quản lý sản phẩm trên danh sách công cụ như hình sau

Màn hình sẽ hiển thị danh sách sản phẩm

1. Thêm mới

 • Bước 1: Để thêm mới sản phẩm, Click Thêm mới

 • Bước 2: Điền thông tin theo form mẫu

Màn hình sẽ hiển thị form thông tin thêm mới sản phẩm

- Tên sản phẩm: Tên của sản phẩm

- Mã: Mã sản phẩm

- Danh mục: Chọn danh mục sản phẩm

- Nhóm sản phẩm: Chọn nhóm sản phẩm

- Chi tiết sản phẩm: Nội dung chi tiết về sản phẩm

- Mô tả: Mô tả về sản phẩm

- Giá gốc: Giá của sản phẩm

- Giảm giá

- Từ khóa: Từ khóa của sản phẩm

- Thuộc tính: có các hot keys như “hot” … sẽ quyết định vị trí ưu tiên của sản phẩm

- Hình đại diện: Hình đại diện của sản phẩm

- Hình ảnh: Các hình ảnh khác của sản phảm

- Youtube URL: Link youtube của sản phẩm

- Thứ tự:

 • Bước 3: Hai nút Hiệu lực để duyệt sản phẩm hiển thị trên website, Không hiệu lực để ẩn sản phẩm hiển thị trên website (có thể tùy chỉnh hiệu lực và không hiệu lực ở ngoài danh sách danh mục)

2. Chỉnh sửa sản phẩm

 • Bước 1: Chọn sản phẩm muốn chỉnh sửa

 • Bước 2: Chỉnh sửa thông tin

Màn hình sẽ hiển thị các tùy chọn chỉnh sửa thông tin sản phẩm


 

 • Bước 3: Hai nút Hiệu lực để duyệt sản phẩm hiển thị trên website, Không hiệu lực để ẩn sản phẩm hiển thị trên website (có thể tùy chỉnh hiệu lực và không hiệu lực ở ngoài danh sách danh mục)

Danh sách để trở về danh sách danh mục sản phẩm

Lịch sử để hiển thị các thao tác đã thay đổi trên danh mục đã tạo

III. QUẢN LÝ GIỎ HÀNG

Chọn mục Quản lý giỏ hàng trên danh sách công cụ như hình sau

Màn hình sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng đang chờ xác nhận

Cập nhật trạng thái đơn hàng:

 • Bước 1: Để cập nhật trạng thái đơn hàng, Click vào đơn hàng muốn cập nhật trạng thái

Màn hình sẽ hiển thị các tùy chọn chỉnh sửa thông tin, trạng thái của đơn hàng

 • Bước 2: Xác nhận các trạng thái tùy thuộc vào tình hình của đơn hàng như: Chờ lấy hàng, Đang giao hàng, Hoàn thành, Trả hàng, Hủy hàng

Sau khi xác nhận trạng thái, đơn hàng sẽ tự động chuyển đến mục trạng thái vừa xác nhận để tiếp tục theo dõi và cập nhật trạng thái

 

IV. QUẢN LÝ GIAN HÀNG

Chọn mục Quản lý gian hàng trên danh sách công cụ như hình sau

Màn hình hiển thị thông tin gian hàng

Điền hoặc thay đổi thông tin gian hàng theo form tùy chọn chỉnh sửa trên

- Email: Hộp thư của gian hàng

- Điện thoại: Điện thoại liên hệ

- Tỉnh/ thành phố:

- Quận huyện:

- Địa chỉ: Địa chỉ của gian hàng

- Sản phẩm: Chọn nhóm sản phẩm của gian hàng

- Giới thiệu gian hàng: Nội dung giới thiệu gian hàng

- Logo: Chọn file hình ảnh logo gian hàng

- Banner: Chọn file hình ảnh banner gian hàng

Sau đó click Hiệu lực để hoàn tất cập nhật thông tin gian hàng

 

V. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

1. Thêm mới

 • Bước 1: Chọn mục Quản lý tài khoản ngân hàng trên danh sách công cụ như hình sau

Trên màn hình sẽ hiển thị danh sách các tài khoản đã được thêm vào

 • Bước 2: Chọn “Thêm mới” để tạo tài khoản ngân hàng:

Màn hình sẽ hiển thị form mẫu để có thể điền vào để nhập thông tin:

 • Bước 3: Nhập thông tin tài khoản ngân hàng theo form trên

- Họ và tên: Tên chủ tài khoản

- Số CMND/CCCD

- Ngân hàng: Chọn ngân hàng

- Tên chi nhánh: Chi nhánh ngân hàng

- Tên chủ tài khoản

- Số tài khoản

- Hình ảnh mã QR: Mã tài khoản ngân hàng (chọn file ảnh)

 • Bước 4: Click Hiệu lực để duyệt tài khoản ngân hàng, Không hiệu lực để vô hiệu tài khoản ngân hàng

2. Chỉnh sửa thông tin

 • Bước 1: Trong danh sách tài khoản, chọn tài khoản ngân hàng cần chính sửa

 • Bước 2: Màn hình hiển thị form thông tin

 • Bước 3: Click Hiệu lực để duyệt tài khoản ngân hàng, Không hiệu lực để vô hiệu tài khoản ngân hàng